Què pensem

Principis i valors

Volem que els principis que hem adoptat guiïn l’eficàcia del nostre treball i ens permetin millorar la gestió i la qualitat de l’ajuda que proporciona Kabk’uh.

Les actuacions de la Fundació es guien pels valors de desenvolupament sostenible, tant social i econòmic com mediambiental, i també per la igualtat de gènere.

Aquests valors estan orientats a la reducció de les desigualtats per aconseguir una millora en les condicions de vida de les comunitats beneficiades i un desenvolupament més equitatiu i sostenible.

Plans estratègics

Els plans estratègics són el resultat del treball i la experiència adquirida en els projectes que hem portat a terme aquests darrers anys i la reflexió sobre els principis i valors que ens guien.

Volen ser la materialització d’aquests principis i valors, aplicats per aconseguir que les nostres actuacions siguin coherents i encaminades a facilitar l’empoderament de la població autòctona, i han de garantir la viabilitat i sostenibilitat dels projectes.


a. Crear valor en la cadena del cacau i la xocolata.


b. Seguretat i sobirania alimentàries.


c. Investigació, assessoria, formació, fires i congressos

Los comentarios están cerrados.